Preduslovi za izgradnju nekretnine

Prilikom odabira idealne parcele za izgradnju vašeg doma najprije biste trebali riješiti određene nedoumice, koje se na prvu možda čine nebitne, ali u konačnici nam same daju odgovor da li je ova parcela baš za vas i idealnu buduću namjenu, te koliko utiču na vrijednost konačne investicije.

Zemljišno-knjižni izvadak

Prije svega saznajte da li je zemljište upisano u ZK?

Uvidom u zemljišno knjižnji izvadak utvrđujemo da li su dokumenti „ uredni“ tj ko je vlasnik, koja je stvarna površina, eventualni tereti. Optimalno bi bilo da su dokumenti validni, jer se može pojaviti neki od problema u slučaju da nad zemljištem postoji hipoteka ili založno pravo. Da li je zemljište građevinsko – možemo utvrditi da li je ono upisano u ZK, da li je usaglašeno sa kopijom katastarskog plana uvidom u katastar općine na čijem teritoriju se zemljište nalazi, kao i uvidom u regulacioni plan.

Lokacija

Sljedeće pitanje kojem treba posvetiti pažnju jeste lokacija, drugim riječima ukoliko imate namjeru pravljenja luksuznih kuća s namjerom daljnje prodaje vodite računa da li se uloženi novac može i u kom periodu vratiti. Kada je riječ o samoj lokaciji najvažnije je da parcela ima pristup javnom putu, a ako ga nema provjeriti da li postoji dozvola pristupa sa nekih od susjednih nekretnina.  

Komunalni priključci

Ulaskom u posjed utvrdite dostupnost komunalnih priključaka (voda, struja, kanalizacija) tj da li su provedeni u naselju. Ukoliko na zemljištu nema priključaka ostaje obaveza na investitoru obezbjeđenja istih što sa sobom povlači dodatne troškove. 

Pripadajući porez

Ne biste trebali zaboraviti i plaćanje poreza na promet nekretnina, koji bitno utiče na konačnu cijenu zemljišta.

Dokumentacija za početak izgradnje:

Pribavljanje urbanističke saglasnosti je prvi korak ka izgradnji nekretnine, izdaje se ukoliko je gradnja u skladu sa prostorim planom. Urbanističku saglasnost izdaje općina u kojoj se nalazi predmetno zemljište. Da biste dobili urbanističku saglasnost potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

       1. Urbanistička saglasnost
 • Izvadak iz zemljišne knjige,
 • Kopiju katastarskog plana,
 • Idejni projekat,
 • Opis tehnologije rada,
 • Dokaz za postojanje pravnog osnova dobijanja saglasnosti,
 • Drugi podaci i administrativna taksa.

         2. Građevinska dozvola

Naredni korak je pribavljanje građevinske dozvole koju takođe izdaje općina u kojoj se nalazi predmetno zemljište. Da biste dobili građevinsku dozvolu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Odobrenje za građenje,
 • Pravosnažnu urbanističku saglasnost,
 • Izvod iz katastarskog plana za pripadajuću parcelu,
 • Dokaz o pravu građenja (ZK izvadak),
 • Saglasnost za priključak komunalija od javih preduzeća telekom, vodovod i kanalizacije i elektordistribucija,
 • Kupoprodajni ugovor sa izmirenim poreznim dugovanjima,
 • Ugovor po kojem je vlasnik stekao pravo vlasništva ili građenja,
 • Glavni ili izvedbeni projekat,
 • Saglasnost za pribavljenu projektnu dokumentaciju,
 • Dokaz o regulisanju pitanja građevinskog zemljišta,
 • Dokaz o regulisanju zemljišne rente.
       3. Upotrebna dozvola

Završni korak je pribavljanje upotrebne dozvole, koju izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i Općina u kojoj se predmetna nekretnina nalazi u ovisnosti od kvadrature. Novoizgrađeni objekat se može koristiti tek nakon što nadležni organ donese rješenje – upotrebnu dozvolu.

Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se sljedeća prateća dokumentacija:

 • Kopija građevinske dozvole,
 • Kopija katastarskog izvatka sa ucrtanim položajem objekta,
 • Pismena izjava izvođača da su radovi izvedeni u skladu sa projektom,
 • Pismeni izvještaj nadzora gradnje, odnosno da su svi korišteni materijali standardne kvalitete.

Nadamo se da smo vam približili procedure prilikom planiranja gradnje i same gradnje nekretnine. Za veće investicijske projekte svakako preporučujemo podršku i savjetovanje specijaliziranog tima MH Nekretnine, koji će vam pomoći da uz optimizaciju resursa (vremena i novca) realizujete uspješan projekat.

 

Kompletnu ponudu MH nekretnina možete naći na linku.