Put od urbanističke do upotrebne dozvole

Procedura od podnošenja zahtjeva za dobijanje urbanističke dozvole do dobijanja upotrebne dozvole može naoko izgledati jako komplikovanom i kompleksnom, sami dobijamo mnoštvo upita za savjete kako na najlakši i ispravan način proći put od urbanističke do upotrebne dozvole.

Da li je i na koji način moguće prodavati stanove u izgradnji, te koji su elementi osiguranja za sve učesnike u kupoprodajnom odnosu?

Da li je investitor pouzdan, te da li će se objekat uopšte i na vrijeme završiti i predati na upotrebu budućim stanarima?

Prođite s nama ovu proceduru, a ukoliko želite savjet više za prodaju ili kupovinu nekretnine u izgradnji, obratite se stručnom MH timu koji će vas sigurno provesti i kroz taj vid kupovine nekretnine: info@mhnekretnine.ba

Put od ubranističke do upotrebne dozvole

Da bi se započelo sa izgradnjom bilo kojeg građevinskog objekta neophodno je prije svega ispoštovati zakonsku proceduru koje je regulisalo naše zakonodavstvo. Riječ je o Zakonu o prostornom uređenju Federacije Bosne i Hercegovine, ali bitno je napometnuti da svaki kanton ima svoju nadležnost.

Prvo što se u ovom procesu treba uraditi jeste podnijeti Zahtjev za dobijanje urbanistične dozvole. Urbanistička dozvola je upravni akt kojeg donosi nadležni organ, koji utvrđuje da li je sve u skladu sa planskim dokumentima. Uz zahtjev kojeg može podnijeti samo vlasnik parcele za dobijanje urbanističke dozvole prilažu se sljedeći dokumenti:

 1. ZK izvadak
 2. Kopija katastarkog plana
 3. Idejni projekat
 4. Opis rada na objektu
 5. Uplata administrativne takse
 6. Dokaz o postojanju interesa za dobijanje urbanističke dozvole

Nakon što urbanistička dozvola postane pravosnažna pokreće se postupak dobijanja Građevinske dozvole. Ovaj postupak se mora završiti u roku od 30 dana od podnošenja zatjeva. Izdaje ga isti organ koji je izdao urbanističku dozvolu. Nakon što se građevinska dozvola izda u roku od 1 godine moraju početi građevinski radovi. Uz zahtjev prilaže se sljedeće:

 1. Važeća urbanistička dozvola
 2. Zemljišno – knjiški izvadak, ugovor odnosno odluka nadležnog organa prema kojoj je stečeno pravo gradnje, kao što je općinska odluka za dodjelu građevinskog zemljišta, ugovor o partnerstvu između vlasnika nekretnina i investitora, ili ugovor o koncesiji kojim je stečeno pravo gradnje
 3. Tri primjerka građevinskog projekta
 4. Pismeni izvještaj i potvrda da je glavni projekt prošao reviziju i da zadovoljava specifične zahtjeve
 5. Pisani izvještaj i potvrda da je projektnu dokumentaciju pregledalo i nostrificiralo ovlašteno tijelo
 6. Studija izvodljivosti o ispitivanju zemljišta na kojemu se namjerava graditi
 7. Dokazi određeni ostalim propisima
 8. Dokaz u uplati administrativne takse

Nakon završetka svih građevinski radova na objektu vrši se sljedeća procedura:

 1. Podnosi se zahtjev nadležnoj općinskoj komisiji za Tehnički prijem, koja utvrđuje da li je sve urađeno u skladu sa građevinskom dozvolom.
 2. Nakon što je općinska komisija utvrdila da je sve u skladu da propisima izdaje Upotrebnu dozvolu, nakon čega se budući kupci useljavaju u objekat.
 3. Investitor je dužan podnijeti zahtjev za uplanjenje i eleborat o etažiraju u općini, gdje se utvrđuju tačne kvadrature stanova, sve do tog trenutka su bile projektirane.
 4. Notar daje izjavu o diobi.
 5. Investitor, nakon što je prikupio svu navedenu dokumentaciju, upisuje se u nadležnom sudu kao vlasnik.
 6. Upisom sebe kao vlasnika, investitor, sve pod budnom pratnjom ovlaštenog notara, poziva kupce sa kojima potpisuje anexe kupoprodajnog ugovora sa tada tačno utvrđenim kvadraturama stanova. Kupci se od tog trenutka knjiže i upisuju kao vlasnici etažnih jedinica.

 

SAVJET: Pri kupovini nekretnine koja je u izgradnji sklopiti obavezno notarski kupoprodajni ugovor na osnovu kojeg se radi predbilježba na zemljište koja služi kupcima kao obezbjeđenje u slučaju bilo kakvog problema i koja stoji upisana sve do momenta do kada stanovi ne dobiju ZK izvodak na ime kupca.